СУ "Асен Златаров"
Средно училище в село Гиген

Проект " С поглед към бъдещето"

    

Проект" С поглед към бъдещето"

Бенефициент: Средно училище " Асен Златаров".Обща стойност на проекта: 9933.66 лв.Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства по Конкурсна процедура 33.20-2021, Приоритет 1 " Реализиране на форми за взаимодействия между деца и учениците от различен етнически произход и утвърждаване на междукултурни ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели на взаимен хуманизъм и толерантност".

Целева група: 40 ученици от 1 до 8 клас, обучавани в СУ " Асен Златаров" с. Гиген

 

   Проект: BG050M20P001-5.001-0001" Равен достъп до училищното образование в условия на кризи"

БЕНЕФИЦИЕНТ- МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

  Обща стойност: 109 562 541.93 лв.

Проектът се финансира от Оперативна програма" Наука и образование за интелигентен растеж"2014 - 2020 г., съфинансиран от Европейстия съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID - 19и подготовката за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката.( REACT-EU)

 Основна цел: Да не се допуска прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигуряватусловия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 Начало: 12. 02 2021 г.                                     Край: 31.12. 2023 г.

 

 ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ НА УТРЕШНИЯ ДЕН"

Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

За втора поредна година в СУ "Асен Златаров" бе сформирана група от 15 ученици с име "Дигитална креативност" по проекта, в която участват основно ученици от първи гимназиален етап с подчертан интерес и възможности в областта на дигиталните технологии.

Обучението се реализира от учителя по ИТ - Детелин Георгиев като в голямата си част заниманията се провеждаха в дистанционна форма. Участниците проявиха първо отговорност и желание и присъстваха на 100% в занятията, а с въображение и жар изпълниха всички планирани задачи.

Предстои издаването на сертификати за пълноценното и ползотворното участие на учениците в проектните дейности.