СУ "Асен Златаров"
Средно училище в село Гиген

Проект BG05M20P001-2.011-0001„Подкрепа за успех"

ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ГРУПИПРЕЗ ВАКАНЦИЯТА                             

 

№ по ред

 

ГРУПА

 

ПЕРИОД

 

Група за допълнително обучение по български език

втори клас

юни

 

Група за допълнително обучение по български език

четвърти клас

юни

 

Група за допълнително обучение по математика

трети клас

юни

 

Група за допълнително обучение по български език

седми клас

септември

 

Група за допълнително обучение по български език

единадесети клас

юни, септември

 

Група за допълнително обучение девети клас по английски език

септември

 

Група за допълнително обучение по математика

седми клас

юни, септември

 

Група за допълнително обучение по информационни технологии

юли, септември

 

Група за допълнително обучение по история и

цивилизации седми клас

септември

 

Група за допълнително обучение по история и цивилизации десети клас

юни, септември

 

Група за допълнително обучение по география и икономика шести клас

септември

 

Група за допълнително обучение по биология и здравно образование

юни

 

Група за допълнително обучение по химия и опазване на околната среда девети клас

 

юни, септември

 

 

 

 

Училището в Гиген финализира съвместен проект с Дружество „Знание“-Плевен и Община Гулянци

Фокусът на проект "Да сбъднем мечтите си!" е изграждането на учениците като пълноценни граждани

СУ „Асен Златаров“-Гиген в парньорство с Община Гулянци и Дружество „Знание“-Плевен финализира проект "Да сбъднем мечтите си!", който е  финансиран от ОП „НОИР”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ. Размерът на безвъзмездната финансова подкрепа е на стойност 241 739,70 лв., от които 205478,74 лв. от Европейския социален фонд и 36260,96 лв. национално финансиране. Периодът на изпълнение на дейностите по проекта е от август 2016 г. до декември 2018 г.

В проектът са участвали 168 ученици от I до IX клас от училището и 25 родители.Чрез проектни дейности е създадена благоприятна образователна среда за задържане, пълноценна социализация и интеграция на учениците. Създаден е клуб „Знания за промяна” със секции: „Млад литератор”; „Граждани на света”; „Кибертормоз”; „Аз обичам природата”; „Опознай родния край”; „Спортни и занимателни игри срещу агресията” и клуб „Традиции и изкуства” с ателиета: „Изобразително и приложно изкуство”; „Знания за минало и настояще”. Функционира „Училище за родители”. Проведени са съвместни познавателни дейности с ученици от различни етноси: 6 еднодневни и 1 двудневна екскурзии до исторически места и природни забележителности, в 2  „сини” и 6  „зелени” училище през двете летни ваканции. В резултат на това развиха уменията си за екипна работа, подобриха взаимоотношенията и формираха дух на толерантност и уважение към различните. На заключителната проява – празника „Заедно можем повече” участниците в проекта демонстрираха развити творчески способности, обогатена езикова култура и мотивация за учене и усвояване на нови знания:, 6 еднодневни и 1 двудневна екскурзии, „Синьо училище” и „Зелено училище”. Преодолени са негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност. Реализиран е училищен празник „Заедно можем повече” и кръгла маса.

Постигната е 80% посещаемост на занятията. Повишен е средният успех на учениците от IV и VII клас на външно оценяване и успеваемостта по учебните дисциплини „Човек и общество”, "Биология и здравно образование" и „Български език и литература“. Обменен е опит с родители от СУ „Асен Златаров“ с. Минерални бани, Хасково.

Повишена е информираността на родителите за ползите от образователната интеграция и приемането на различното. Осмислено е свободното време на учениците. Демонстирана е нагласа и желание за участие в училищния живот от ученици и родители. Внесени са предложения за актуализиране на Плана на Община Гулянци за 2019 година за изпълнение на Областната стратегия за интеграция на ромите.

www.eufunds.bg

Проект  „Да сбъднем мечтите си”, договор BG05M2OP001-3.002-0004, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 

 

 

ДОКЛАД

от Йорданка Николова Иванова – Ръководител на

 „Синьо  училище“ проведено в хотел „Грийн Палас” гр. Китен, осъществено ов периода 16.08.2018г.до 22.08.2018г.

      Във връзка с реализирането на дейности по проект BG05M2OP001-3.002-0004 „Да сбъднем мечтите си!“, финансиран от  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове от 16.08.2018г до 22.08.2018г. се осъществи Синьо училище , в което участваха  32 ученици от 9 и 10 клас от секции“Опознай родния край“, „Гражданин на света“, „Кибертормоз“, „Знания за минало и настояще“ и от ателие „Изобразително и приложно изкуство“, ”Млад литератор”.

      По време на синьото училище на учениците бяха организирани много забавни мероприятия: вечери на таланта, дискотеки, рисунка върху лице, спортни състезания, футболен турнир др.

    Най- доволни учениците останаха от забавленията в морето.

    Учениците останаха много удовлетворени от впечатленията си от посетените обекти. Синьото  училище премина без проблеми. Всичко това  се случи благодарение на проект BG05M2OP001-3.002-0004 „Да сбъднем мечтите си!“, финансиран от  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове.

 

 

 

 

 

 

 

Доклад

от Петя Николаева Монова- ръководители на Зелено училище  гр.Априлци, хотел ,,Марагидик“, осъществено от 01.07.2018г.до 07.07.2018г.

      Във връзка с реализирането на дейности по проект BG05M2OP001-3.002-0004 „Да сбъднем мечтите си!“, финансиран от  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове от01 .07.2018г до 07.07.2018г. се осъществи зелено училище , в което участваха  60 ученици от 1 до 7 клас от секции „Млад литератор“, „Знания за минало и настояще“ и от ателие „Изобразително и приложно изкуство“, ,,Спортни и занимателни игри срещу агресията“.

      По време на зеленото училище на учениците бяха организирани много забавни мероприятия: вечери на таланта, дискотеки, рисунка върху лице,спортни състезания,футболен турнир, поход до местността „Параклиса“. Всекидневно имаха занимания с аниматорката.

    Най- доволни учениците останаха от забавленията в басейна.

    Учениците останаха много доволни и удовлетворени от впечатленията си от посетените обекти.Зеленото училище премина без проблеми.

    Всичко това  се случи благодарение на проект BG05M2OP001-3.002-0004 „Да сбъднем мечтите си!“, финансиран от  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове .

 

                                                            

Изготвили: Петя Монова

 

 

 

 

 

 

 

 

Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д   З А   Д Е Й НО С Т Т А   Н А   С Ъ В Е Т А   „ТВОЯТ ЧАС”

 ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

на Средно училище „Асен Златаров“, с. Гиген, общ. Гулянци, обл. Плевен

ул. „Асен Златаров“ 10, тел:065622123, e-mail:sou_gigen@abv.bg

 

Съветът по проект „Твоят час“ проведе три заседания за първия срок на учебната 2017-2018 година

       На тези заседания бяха взети следните решения

 1. Да се проведе анкетно проучване с цел да се установят потребностите на учениците от СУ“А. Златаров“ за участие в групи по интереси или обучителни затруднения по проект „Твоят час“
 2. Да се сформират групи, които да удовлетворяват максимално установените интереси
 3. Подпомагане на ръководителите на групи при изготвяне на годишните тематични планове и заявки за материали по проекта
 4. Запознаване на родителите и учениците с целите и идеите на проекта и възможностите за участие в него
 5. При направените проверки е установено, че учебните занятия се водят по график и в съответствие с изготвените тематични планове. Постигнатите резултати са добри и удовлетворяват очакванията на родителите и учениците, които се включиха в проекта.Посещаемостта е много добра и съответства на заявения от родителите и учениците интерес

 Установи се повишен интерес от страна на учениците за участие в проекта. Увеличи се броят на желаещите да се включат в повече от една групи. Учениците останаха доволни от материалите, получени по заявките на проекта „Твоят час“

 Анкетното проучване установи, че материалното и социално положение на участниците в групите по интереси по проект „Твоят час“ изисква да се осигурява проекта със заявените материали в по-кратки срокове за да се провеждат заниманията ефективно.

 В дейността на групите е предвиден начин за своевременно уведомяване на родителите за предстоящите публични изяви на учениците- чрез покана. Често те са привлечени като помощници и преки участници в тях.

 Ръководителите на групи своевременно уведомяват Съвета по проект „Твоят час“ за нуждите, които имат при организиране на публични изяви, свързани със зала или транспорт. Те са уведомени на работна среща с възможностите, които проектът осигурява за подпомагането на публични изяви.

 Много емоционално и запомнящо  бе участието на учениците от групата “Магията на словото“ в училищното тържество, посветено на Деня на на народните будители. Рециталът бе изпълнен на фона на презентация, изготвена от участниците в групата. Децата от  групата  „Медени звънчета“ за пореден път изправиха всички зрители на крака.

 Незабравима и вълнуваща се оказа екскурзията до гр. Плевен, която участниците от групата „Краезнание и етнография на родния край“ осъществиха, за да участват в тържествата по случай 130 години от Освобождението на гр. Плевен.

 В Коледното тържество се включиха участниците от групите „Краезнание и етнография на родния край“-изработване на обредни хлябове, „Медени звънчета“, Магията на словото“-скечове, „Мажоретни и забавни танци ,“ Български народни танци“

 Групите по обучителни затруднения са доволни от предоставените им материали. Електронните продукти (таблети) будят интереса на учениците и помагат на ръководителите на групите да осъществят целите си-постигане на по-добри резултати по съответния предмет

 Съвместните дейности на Съвета на „Твоят час“ и ръководителите на групи са свързани със запознаване с електронната платформа, регистриране на групи и участниците в тях, преструктуриране на учебния материал, отчитане на постигнатите резултати.

 Ръководителите на групи са доволни от осъществения контрол и от оказаното съдействие при организирането на публични изяви.

 

 

 

Членове на Съвета „Твоят час“                                                          Директор /Подпис и Печат/

Катя Маринова Гечевска.................                                                  Николина Маркова                                                                                        

Яница Дианова Дачева....................

Диан Кирилов Мушатов...................

Детелин Христов Георгиев...............

Светослав Петьов Любенов..............

Стефан Венциславов Трифонов........

Галя Цветанова Доцева......................

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДА СБЪДНЕМ МЕЧТИТЕ СИ !"

Договор: BG05M2OP001-3.002 -0004/02.08.2016 г.

 

Бенефициент: Средно училище „Асен Златаров", село Гиген, община Гулянци, област Плевен

Партньори:Община Гулянци и Сдружение "Знание" - Плевен

Продължителност:  02.08.2016 г. – 31.12.2018 г.

Размер на безвъзмездната финансова подкрепа: 241 739,70 лв.

 

 

Доклад

Във връзка с реализирането на дейности по проект BG05M2OP001-3.002-0004 „Да сбъднем мечтите си!“, финансиран от  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2017 година учениците от СУ,,Асен Златаров“ взеха участие :

На 16.06.2017 година участници в проекта от 5-7 клас посетиха Националния исторически музей, Природонаучния музей и Храм паметника „Александър Невски” в град София.

От 11 до 17 юни 2017 година и от 19 до 25 юни 2017 г. по една група ученици бяха на „зелено” училище в хотел „Света Екатерина” в с. Рибарица. От 2 до 8 юли 2017 година група ученици от 5-6 клас яха на „зелено” училище в хотел „Панорама” гр. Априлци.

От 21 до 27 август 217 година една група ученици от 7-9 клас бяха на „синьо” училище в ММЦ „Росица” в КК „Св. Св. Константин и Елена”. В базата бяха настанени деца от чужбина, което допринесе за разширяване контактите на учениците, за създаване на нови приятелства с техни връстници от други страни.

За участниците в „зелено” и „синьо” училища фирмите изпълнители бяха осигурили подходяща културна програма, включваща посещение на исторически и природни обекти. През деня участниците имаха занимания с аниматори. Проведоха се много спортни състезания, вечери на талантите и други занимания, способстващи за формиране на толерантно отношение между различните етнически групи

Учениците за пръв път участваха в такава форма за осмисляне на свободното им време през лятото.

На 7 октомври 2017 година се проведе екскурзия до град Велико Търново за ученици от 5-7 клас.

Всеки месец съгласно предварително изготвен график се провеждаха занятия с групите по интереси ,постигната средна посещаемост  на занятията - 93 %, създадени  бяха условия за развиване на творческите способности на учениците, поставено бе  начало за разширяване на екипната работа в групите.

През месец април 2017 година в базата на Средно училище „Асен Златаров” с. Гиген беше проведена еднодневна дискусия с всички родители по темата „Нарушена комуникация и рисково поведение. Ефективна комуникация”. Целите на дискусията бяха: родителите да получат реалистична представа за възрастовите психични и поведенчески особености на децата; да се изяснят стиловете на родителство и начините за ефективна комуникация д децата. Всички участници получиха комплект учебни помагала и материали. В края на дискусията родителите попълниха анкетна карта за оценка качеството на проведената дискусия и нивото на удовлетвореността си от участието в нея. Всички участници определиха обучението като полезно, интересно и практически приложимо. Отбелязаха самокритично слабостите си в общуването с децата - отделят им малко време, не ги изслушват, не проявяват търпение, а понякога и разбиране. Родителите отбелязаха, че това са проблеми, върху които ще насочат усилията си, за да бъде комуникацията с децата по-ефективна. Изведоха се и предложения, които ще се имат предвид при актуализиране на общинския план за образователна интеграция: Предложенията бяха насочени към формите на сътрудничество на родителите с училището:

 • Провеждане на дискусия „Опознай по-добре детето си”;
 • Провеждане на поход до АР „Улпия Ескус”;
 • Организиране на състезания с велосипеди;
 • Оформяне и поддържане на цветна леха в парка на селото;
 • Изнесени обучения на родителите по проблемите на взаимоотношенията родител-ученик-учител;
 • Общи занимания на родители и ученици по интереси;
 • Как да помогнем на децата да обслужват / подпомагат възрастни хора;
 • Организиране на различни тематични състезания / викторини („най-добре украсена маса”; изработване на картички за Коледа/ 8 март и други поводи; спортни празници)

За родителите беше осигурен кетъринг.

На 13 и 14 май 2017 година в хотел „Мак” град Габрово беше проведено изнесено обучение на две групи родители по темите: „Ползите от образователната интеграция” с обучител Миглена Митева (за родители на ученици от първи до пети клас) и „”Превенция на преждевременното напускане на училище” с обучител Анелия Илиева (за родители на ученици от шести до девети клас). Обучението премина съгласно утвърдените от председателя на Сдружение „Знание” – Плевен учебни програми. Всички участници получиха разработени от обучителите учебни материали. Имаха възможност да участват активно в дискусиите, да изказват мнение, да споделят проблеми и да търсят решение за тяхното преодоляване. Обучението на родителите постигна заложените цели в двете учебни програми: за първа група: Придобиване на основни знания и умения за разбиране на ползите и приемане на образованието и образователната интеграция като "панацея за неравенството в образователните възможности";изтъкване на преден план ролята на семейството за децата в образователния процес; Позитивна промяна в нагласите на родителите на ученици от етническите малцинства към образователната дейност в училище; за втора група: Развиване на отношения на партньорство и сътрудничество с училището и осигуряване на позитивен образователен климат; разбиране на последиците от преждевременното напускане на училище; активно участие на родителите в живота на детето и училищния живот.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ

BG05M2OP001-3.002-0004 „Да сбъднем мечтите си!“, финансиран от  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на 25.05.2017г.

 

Във връзка с реализирането на дейности по проекта  на 25.05.2017г. се осъществи екскурзия по маршрута Гиген – София – Гиген, в която участваха  36 ученици от 4 до 7 клас от секции “Аз обичам природата“, „Млад литератор“, „Кибертормоз“, „Спортни и занимателни игри срещу агресията“, „Знания за минало и настояще“ и от ателие „Изобразително и приложно изкуство“.

Учениците посетиха Храм - паметник „Александър Невски” и присъстваха на литургия по случай Възнесение Господне - Спасовден.

В Националния природонаучен музей изслушаха лекцията от екскурзовода и разгледаха залите с различни видове растения и животни. Така учениците обогатиха знанията си по Биология и ЗО.

В Националния исторически музей учениците разгледаха предмети от различни исторически периоди и изслушаха лекцията на екскурзовода, като надградиха знания по История и цивилизация.

Учениците останаха много доволни и удовлетворени от впечатленията си от посетените обекти.Екскурзията премина без проблеми.

30 ученици от 1 до 3 клас от секции “Аз обичам природата“, „Спортни и занимателни игри срещу агресията“ и от ателие „Изобразително и приложно изкуство“ бяха на екскурзия по маршрута Гиген – Плевен – Гиген на 25. 05. 2017 г. Учениците посетиха Панорама „Плевенска епопея 1877г.“, където получиха знания за водените боеве за освобождението на Плевен и информация за рисуваните платна.

В Районния исторически  музей изслушаха лекцията от екскурзовода и разгледаха залите с различни видове растения, животни и исторически експонати. Така учениците обогатиха знанията си по Човекът и природата и Човекът и обществото.

В Художествената галерия „Илия Бешков”  учениците разгледаха картини от различни художници с различни материали и техники. Учениците останаха много доволни и удовлетворени от впечатленията си от посетените обекти. 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получаващи международна закрила”. 

Основна цел на проекта:Да сеподпомогне изграждането на учениците от СУ „Асен Златаров” с. Гиген, община Гулянци като пълноценни граждани за бъдеща професионална, социална и трудова реализация чрез участие в дейности за насърчаване участието им в образователния процес, развитие на творческите ми способности за съхраняване и развиване на културната им идентичност в подобрена образователна среда.

 Целеви групи:

 • 132 ученици от  I до IX клас от Средно училище „Асен Златаров”;  
 • 30 родители 

Дейности:

 1. Дейности за организация и управление на проекта;
 2. Дейности по информиране и публичност;
 3. Организиране и провеждане на дейности за създаване на благоприятна среда за пълноценна социализация и интеграция на учениците:
 • Създаване на Клуб „Знания за промяна” със секции„Млад литератор”; „Граждани на света”; „Кибертормоз”; „Аз обичам природата”; „Опознай родния край”; „Спортни и занимателни игри срещу агресията”;
 1. Организиране и провеждане на дейности в клуб „Традиции и изкуства”:
 • Създаване на ателиета: „Изобразително и приложно изкуство”; „Знания за минало и настояще”;
 1. Дейности за осигуряване на подходяща образователна среда за задържане на учениците в СУ „Асен Златаров”;
 2. Създаване и дейност на „Училище за родители”;
 3. Организиране и провеждане на съвместни познавателни дейности с ученици от различни етноси:
 • Организиране на екскурзии, „Синьо училище”, „Зелено училище”;
 1. Дейности за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност:
 • Провеждане на училищен празник „Заедно можем повече” и кръгла маса. 

Очаквани резултати:

v  106  ученика  да участват в мерки за образователна интеграция;

v  96 ученика да се интегрират в образователната система;

v  Да се създаде и развие работещ модел, включващ: повишаване мотивацията на учениците за учене; създаване на равни възможности за участие в извънурочни форми на работа, насърчаващи развитието на способностите на учениците, съхраняването и развиването на културната им идентичност;  повишаване мотивацията и насърчаване участието на родителите в образователния процес за намаляване на безпричинните отсъствия и преждевременното напускане на учебното заведение; разширяване и укрепване на партньорството между заинтересованите страни: педагогическо ръководство – местна власт – НПО за качествено образование и обучение в мултикултурна среда; за успешна професионална, социална и трудова реализация на подрастващото поколение и за преодоляване на негативните обществени нагласи спрямо етническите малцинства 

Контакти:СУ „Асен Златаров” село Гиген

Директор:    тел. 06562/2123, GSM 0878 711 842;  e-mail: sou_gigen@abv.bg 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  Средно училище „Асен Златаров”с. Гиген  носи цялата отговорност за неговото съдържание и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на ГДСФМОП в МОН и Европейския съюз.