СУ "Асен Златаров"
Средно училище в село Гиген

Обществен съвет

Обществен съвет

Председател:  Ива Тинчева Иванова - родител на Марая Любомирова

Протоколчик: Пера Емилова Михайлова - родител на Габриел Михайлов

Членове:

Бисер Тошков Киров - представител на Община Гулянци

Стефан Венциславов Трифонов - родител на Людмил СТ. Трифонов

Галя Красимирова Димитрова - родител на Бистра Миладинова

Резервни членове:

Румяна Ганчева Кърчева - родите на Бистра Найденова

Ваня Иванова Кръстева - родител на Ива Кирчева