СУ "Асен Златаров"
Средно училище в село Гиген

BG051РО001-3.1.06. "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"

Това е сайта на програмата - http://allday.mon.bg/