СУ "Асен Златаров"
Средно училище в село Гиген

Учебна 2023-2024 година

Прикачени документи

График поправителна майска сесия 12 клас/дневна форма/
Държавен план - прием 8 клас
График СФО -април 2024
Заповед на директора за план-прием 1 и 5 клас
Заповед на директора за условия и ред при план-прием 1 и 5 клас
Индивидуален УУП 10 кл.
ИУП за Борислав Бочев-10 кл.
ИУП за Емилия Данаилова 10 кл.
ИУП за Живка Данаилова 10 кл.
ИУП за Борянка Станкулова 8 кл.
ИУП за Борислав Давидов 8 кл.
Делегиран бюджет 2024 г.
Правилник за приемане и обучение на ученици в СФО
Правилник за дейността на училището
График СФО
График2 редовна форма/сесия февруари за определяне на срочна оценка
График редовна форма/сесия февруари за определяне на срочна оценка
УУП 12 кл. СФО
УУП 11 кл. СФО
УУП 10 кл. СФО
УУП 9 кл.СФО
УУП 8 кл. СФО
УУП 7 кл. СФО
УУП 6 кл. СФО
УУП 5 кл.СФО
УУП 4 кл. СФО
УУП 3 кл. СФО
УУП 2 кл. СФО
УУП 1 кл.СФО
УУП 12 кл.
УУП 11 кл.
УУП 10 кл.
УУП 9 кл.
УУП 8 кл.
УУП 7 кл.
УУП 6 кл.
УУП 5 кл.
УУП 4 кл.
УУП 3 кл.
УУП 2 кл.
УУП 1 кл.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Годишен план за дейността на училището
Мерки за повишаване качеството на образованието
Организация на учебния ден
Програма за превенция на ранното напускане